Lokalinstrukser for værkstedsområder
Generelt
Instruks 01 - Omstillingsanlæg

Strækning 1 - København H - Fredericia/Taulov
Instruks 1.3 - Supplerende rangerinstruks for Klargøringscenter København (KGC)
Instruks 1.4 - Supplerende rangerinstruks for Belvedere (Blv)
Instruks 1.5 - Lokal rangerinstruks for området ved DSBs Maskindepot og lokomotivværksted samt Passagervognværkstedet Otto Busses Vej


Strækning 2 - Ringsted - Rødby Færge
Instruks 2.1 - Supplerende rangerinstruks for Nykøbing Falster

 
Strækning 10 - København H - Helsingør
Instruks 10.1 - Supplerende rangerinstruks for Helgoland

Strækning 11 - København H - Kastrup
Instruks 11.3 - Supplerende rangerinstruks for Klargøringscenter Kastrup (Kac)

Strækning 23 - Fredericia - Aarhus
Instruks 23.1 Supplerende regler for rangering i Aarhus på DSB's sporarealer 

Instruks 01

Betjening af omstillingsanlæg


01.1 Indledning

Denne instruks indeholder bestemmelser for betjening af omstillingsanlæg samt forholdsregler ved fejl.

I SIN-G er betjening af omstillingsanlæg for de stationer, hvor Banedanmark er helt eller delvis infrastrukturejer, beskrevet. Denne instruks supplerer SIN på disse stationer.

På stationer, hvor DSB ejer infrastrukturen, er denne instruks gældende.


01.1.1 Gyldighed

Instruksen er gældende for følgende stationer med omstillingsanlæg:
 • Odense
 • Aarhus
 • Nykøbing F
 • Aalborg
 • Østerport
 • Helgoland
 • Fredericia
 • Kalundborg

01.2 Generelt


01.2.1 Personsikkerhed

Rangerpersonale må ikke tage ophold uden på vogne under rangering i områder med omstillingsanlæg.


01.2.2 Personalets instruktion

Omstillingsanlæg må kun betjenes af personale, der er instrueret i betjeningen.


01.2.3 Arbejdskøretøjer

Arbejdskøretøjer må kun køre i områder med omstillingsanlæg, hvis det fremgår af deres attest.


01.3 Omstillingsanlæggets udstyr

Til omstillingsanlægget hører følgende udstyr:
 • Standere med betjeningspaneler, hvorfra rangerruter kan indstilles og kontrol af rangerruter kan foretages.
 • Sporskiftesignaler, der viser sporskiftets stilling og status og hvorfra sporskiftet kan sættes til stedbetjening og omstilles.
 • Diverse SR-mærker og andre mærker.

01.3.1 Mærker

Ved kørsel ind i et område, der er forsynet med omstillingsanlæg, vil der på den første stander med betjeningspanel være opsat mærket »Omstillingsanlæg«.

På alle standere med betjeningspaneler er opsat SR-mærke 17.48 »Stands for indstilling af rangerrute«. Der skal altid standses ved mærket.

Betjeningspaneler er normalt opsat til højre for sporet. Hvis betjeningspanelet ikke er opstillet til højre for sporet, vil der være opsat et gyldighedsmærke pegende mod det spor betjeningspanelet gælder for.

Der skal altid standses foran SR-mærke 17.13 »Stop for farepunkt« med tekst »Kald kmp«. Når rangerbevægelsen er standset kontaktes stationsbestyreren eller anden ansvarlig for rangering i området.
Rangeringen må først genoptages, når stationsbestyreren eller den ansvarlige for rangering i området har givet en tilladelse.


01.3.2 Sporskiftesignaler

Sporskiftesignalerne i forbindelse med omstillingsanlægget har følgende visninger med tilhørende betydning:

Sporskiftesignalerne viser: Sporskiftesignalets visning betyder:
Slukket Omstillingsanlægget er i normalstilling
Blink Sporskiftet er under omstilling. Sporskiftet er uden kontrol. Et rangertræk er kørt ind i området uden valg af rute (alle i området blinker). Alle rangertræk i området skal standse.
Fast lys Sporskiftet er fastlagt i en rangerrute og har kontrol i den viste stilling. Sporskiftet er sat til stedbetjening og der er kontrol i den viste stilling.01.3.3 Rangering i sporskifter

Der må køres i et sporskifte når:
 • sporskiftet står i rigtig stilling for den påtænkte kørsel
 • sporskiftesignalet viser fast lys
 • den hvide knap på betjeningspanelet lyser fast hvidt lys i det spor rangerruten er indstillet til

01.3.4 Stedbetjening

På bagsiden af sporskiftesignalerne kan der være placeret 2 knapper – »Stedbetjening« og »Omstil«

»Stedbetjening« anvendes til ind- hhv. udkobling af stedbetjening.

»Omstil« anvendes til omstilling af sporskiftet. Omstilling må kun finde stede, når det ved direkte eftersyn er konstateret at sporskiftet er frit.

Stedbetjening må kun anvendes i forbindelse med omstilling af og/eller fejlsøgning på sporskifter der ikke kan opnås kontrol på, når der forsøges indstillet en rangerrute.

Der må ikke køres i sporskifter, der er sat til stedbetjening.


01.4 Kontrol af betjeningspanel forud for betjening af omstillingsanlæg

Inden omstillingsanlægget betjenes skal det kontrolleres om anlægget er klar eller der er fejl på anlægget. Det skal ligeledes kontrolleres om der er andre rangertræk i området, således at der er rangerruter indstillet.


01.4.1 Normalstilling

Der kan indstilles en rangerrute, hvis alle lamper i betjeningspanelet er slukket.


01.4.2 Lampen »Fejl«

Hvis der er rødt lys i lampen »Fejl« er det ikke tilladt at indstille en rangerrute.

DSB`s vagthavende driftsleder skal straks underrettes.

Der må ikke køres i rangerområdet før omstillingsanlægget er efterset af en supervisor.


01.4.3 Lampen »Optaget«

Hvis der er rødt lys i lampen »Optaget« betyder det, at der rangeres i området og at der allerede er indstillet en rangerrute i det pågældende rangerområde.

Når lampen »Optaget« er slukket kan der indstilles en rangerrute. Hvis der allerede er indstillet en rangerrute i det pågældende rangerområde og der ikke befinder sig rangertræk på området, skal rangerruten annulleres. Derefter kan der vælges en rangerrute.

OBS: Rangerruten kan kun annulleres fra den betjeningsstander, den er indstillet fra (fast hvidt lys i rutevalgsknappen).


01.5 Valg af rangerrute

Valg af rangerrute sker ved at trykke på rutevalgsknappen ved det pågældende spornummer. Rutevalgsknappen holdes inde indtil den begynder at blinke. Under indstilling er der hvidt blink i rutevalgsknappen og blink i sporskiftesignalerne, for de sporskifter, der skal omstilles.


01.5.1 Rangerruten klar

Rangerruten er klar og rangeringen kan påbegyndes, når:
 • lampen »Fejl« ikke lyser rødt
 • der er fast hvidt lys i rutevalgsknappen for det pågældende spornummer

01.5.2 Opløsning af rangerrute

Rangerruten opløses automatisk, når rangertrækket har gennemkørt rangerruten og hermed afsluttet rangeringen. Herefter skal lamperne »Fejl« og »Optaget« samt rutevalgsknappen være slukket. Sporskiftesignalerne skal ligeledes være slukket.

Hvis der stadig er rødt lys i lamperne »Fejl« og/eller »Optaget« når rangeringen er afsluttet kontaktes DSB’s vagthavende driftsleder.


01.5.3 Valg af rangerrute, uden at ruten bliver indstillet

Hvis der ikke kommer fast hvidt lys i rutevalgsknappen for det pågældende spornummer er rangerruten ikke indstillet korrekt og rangering må ikke påbegyndes.

Rutevalgsknappen kan betjenes endnu en gang for at indstille rangerruten. Lykkes dette ikke kontaktes DSB´s vagthavende driftsleder.


01.5.4 Annullering af rangerrute

Hvis en indstillet rangerrute ikke skal anvendes kan rangerruten annulleres, hvis der er fast hvidt lys i rutevalgsknappen.

Annulleringen sker ved at trykke på knappen »Annuller«. Annulleringen kan kun ske fra det betjeningspanel, hvorfra ruten er indstillet og kun hvis sporet er frit.

Annulleringen er sket når betjeningspanelet viser normalstilling – alle lamper er slukket.


01.6 Forholdsordre hvis der køres forbi betjeningspanelet uden indstilling af rangerrute

Hvis der køres forbi et betjeningspanel, uden at der er indstillet en rangerrute, vil samtlige sporskiftesignaler vise »sporskifter ude af kontrol« (blinkende lamper).

Alle tog i området skal standse og DSB’s vagthavende driftsleder skal kontaktes.

Alle fejl og forbikørsler bliver logget.

Alle forbikørsler af betjeningspanelet vil blive betragtet og undersøgt som en sikkerhedsmæssig hændelse.


01.7 Uregelmæssigheder

Supervisor kan tillade kørsel i et rangerområde, hvor indstilling af rangerruter ikke er muligt.

Sporskifter skal være i endestilling eller have pålagt låsebolte, før de må befares.

Instruks 1.3

Supplerende rangerinstruks for klargøringscenter København (KGC)

1.3.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
Infrastrukturforvalter for bygninger og spor 13, 14 og 15 er DSB.
Klargøringscenter København er beliggende på København H.


1.3.1.1 Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Klargøringscenter København.
Ved rangering fra spor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 og 26 mod Klagøringcenter København, er grænsen SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«.
Ved rangering fra Klargøringscenter København mod spor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 og 26, er grænsen dværgsignalerne nr. 254.4, 254.3 og 259.1.


1.3.2 Rangering generelt

Rangertrækket skal med el-hornet afgive lydsignal SR-signal nr. 15.1.1 »Giv agt« ved rangering til/fra hallerne. Afgivelse af lydsignal >>Giv agt<< skal ske (evt gentages) umiddelbart inden passage af portåbninger.
Al kørsel skal foregå med lukkede indstigningsdøre.


1.3.2.1 Hastighed

Rangerhastigheden er maks. 25 km/t.
Rangerhastigheden i klargørings- og reparationshallen er maks. 5 km/t.


1.3.3 Personsikkerhed

Det er ikke tilladt at opholde sig udvendig på materiellet under rangering.


1.3.4 Sporskifteanlæg

Der er et håndbetjent sporskifte mellem reparationshallen og klargøringshallen.


1.3.5 Portanlæg

Klargørings- og reparationshallernes porte betjenes fra et betjeningssted og der er et portsignal på hver side af portene.
Portsignalet kan vise følgende:
 • Fast rødt lys: Porten er lukket og sikret.
 • Fast grønt lys: Porten er åben og sikret.

1.3.6 Rangerradio

Til kontakt med stationsbestyreren anvendes MSR-3 radio.
Til kontakt mellem rangerlederne anvendes Motorola GP 340.
Til rangering med kontrol tone anvendes Storno CP1000-II.


1.3.6.1 Radiokanaler

Radiokanal Til brug for
C 65 Kontakt mellem rangerlederne
A 64 Kontakt til stationsbestyreren
D 29 Kontakt til stationsbestyreren
C 18 Rangering med kontrol tone1.3.7 Rangering med ER togsæt

Inden rangering til Klargøringscenter København skal det kontrolleres, at samtlige strømaftagere på ER-togsæt er sænket og spærret via driftomskifter (DOS) i skab 12 på hvert enkelte togsæt.
(Fejl 402: »Strømaftager, DOS i pos spærret, S12 i FR1).


1.3.8 Hensætning af køretøjer

MF-togsæt skal henstilles ved mærket »Stop IC/3«.
Togsæt skal henstilles i »Henstille vinter«.
Hvor det er muligt skal fremmedluft tilkobles.


1.3.9 Kørsel imellem klargørings- og reparationshallen

Ved rangering mellem spor 13 og reparationshallen, skal nedenstående betingelser være opfyldt inden rangering påbegyndes:
 • Den elbetjente bom mellem de to haller er nede.
 • Togløfteanlægget i reparationshallen er i bund og sikret.
 • Sporspærre i spor 13 er ikke i spærrestilling.
 • Sporskiftet er sikret i rette stilling.
Ved rangering mellem spor 14 og reparationshallen, skal nedenstående betingelser være opfyldt inden rangering påbegyndes:
 • Den elbetjente bom mellem de to haller er nede.
 • Togløfteanlægget i reparationshallen er i bund og sikret.
 • Sporspærre i spor 13 er i spærrestilling.
 • Sporskiftet er sikret i rette stilling.

Instruks 1.4

Supplerende rangerinstruks for Belvedere (Blv)

1.4.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
Banedanmark er Infrastrukturforvalter for Belvedere.
Belvedere er beliggende på København H.


1.4.1.1 Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Belvedere.
Ved rangering fra spor 71, 72, 83 og 84 mod Belvedere, er grænsen SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«.
Ved rangering fra Belvedere mod spor 71, 72, 83 og 84, er grænsen dværgsignalerne nr. 355.1, 355.2, 355.3, 355.4, 350.3, 350.2, 350.1, 349.1, 349.2, 349.3, 349.4.


1.4.1.2 Ankommende tog

Ankommende tog overleveres fra lokomotivføreren til rangerlederen ved SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«. Såfremt lokomotivføreren er lokalkendt, er lokomotivføreren selv rangerleder.
For tog der ikke kan rangeres fra København H til Belvedere fra forreste førerrum i kørselsretningen, medgives pågældende tog rangerleder, eller toget afhentes af rangermaskine efter aftale med stationsbestyreren.


1.4.1.3 Afgående tog

Afgående tog overleveres fra rangerlederen til stationsbestyreren.
Rangerlederen oplyser tog- og spornummer.
For tog, der ikke kan rangeres fra Belvedere til København H fra forreste førerrum i kørselsretningen, medgives pågældende tog rangerleder, eller toget afhentes af rangermaskine efter aftale med stationsbestyreren.


1.4.2 Rangering generelt

I spor 82 skal der udvises særlig agtpågivenhed.
Al rangering skal foregå med alle virksomme trykluftbremser indkoblet.


1.4.2.1 Hastighed

Rangerhastigheden er maks. 25 km/t.


1.4.3 Personsikkerhed

I spor 74 ved perron på sydsiden er det ikke tilladt at opholde sig udvendigt på materiellet under rangering.


1.4.4 Sporskifteanlæggets opbygning

Belvedere har i sporgrupperne 70, 80 og 90 både håndbetjente og elektriske stedbetjente sporskifter.
Sporskifte 910 er centralbetjent af stationsbestyreren, men kan sættes til stedbetjening.
Sporskifte 917 er elektrisk stedbetjent.


1.4.5 Rangerradio

Til kontakt med stationsbestyreren og rangerlederne imellem anvendes Storno CP1000-II radioer.


1.4.5.1 Radiokanaler

Radiokanal Til brug for
C 47 Kontakt til stationsbestyreren
C 17 Rangering med kontrol tone
C 28 Rangering med kontrol tone
C 34 Rangering med kontrol tone
C 44 Rangering med kontrol tone
C 36 Samtale
C 68 Samtale


1.4.7 Særlige forhold

Når der skal rangeres som beskrevet i punkt 1.4.7.1, og lokomotivføreren ikke er lokalkendt, rangeres i henhold til SIN DSB instruks 10.3.1, »Rangering under forsyning i forsyningsanlæg«.


1.4.7.1 Tilkobling af lokomotiv til vognstamme

Ved oprangering af togstammer, hvor lokomotivet sammenkobles til styrevognstammens vestlige ende, foretages følgende:
 • Inden lokomotivet tilkobles vognstammen, afmonterer rangerhjælperen togstammens fremmedforsyninger.
 • Når der er skabt sikkerhed for, at vognstammen ikke er fremmedforsynet, anmodes lokomotivføreren om at køre til vognstammen for sammenkobling.
 • Lokomotivføreren afleverer el-varmenøglen til rangerhjælperen.
 • Rangerhjælperen foretager sammenkobling, og meddeler herefter lokomotivføreren at sammenkobling er foretaget. Rangerhjælperen tilbageleverer el-varmenøglen til lokomotivføreren.
 • Lokomotivføreren klargør toget fra lokomotivets vestvendte førerrum i.h.t. gældende regler.
 • Rangerhjælperen anmoder lokomotivføreren om at køre frem (mod vest).
 • Når styrevognen er bag ved dværgsignalet i østenden, anmoder rangerhjælperen lokomotivføreren om at standse og begive sig til styrevognen.
 • Lokomotivføreren klargør toget i henhold til gældende regler.

Instruks 1.5

Lokal rangerinstruks for området ved DSBs maskindepot og lokomotivværksted samt passagervognværkstedet Otto Busses vej

1.5.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
Ejerskabet til infrastrukturen er delt mellem Banedanmark og DSB.


1.5.1.1 Gyldighedsområde

Området, som er omfattet af nærværende SIN DSB er området øst for SR-mærke 17.17 ”Endepunkt for rangering for signal” ved dværgsignalerne 217.1 og 217.2.
Der er en SIN-L instruks, som omfatter området fra dværgsignalerne 217.1 og 217.2 mod vest.


1.5.1.2 Sporplan
1.5.1.3 Hastighed

Højst tilladte hastighed er 10 km/t. på rangerområdet generelt.
Højst tilladte hastighed er 5 km/t. og rangerlederen skal udvise størst mulig agtpågivenhed, når rangeringen foregår:
 • med hele eller dele af rangertrækket inde i værkstedshaller, vaskehallen eller UF-drejebænk
 • med hele eller dele af rangertrækket på skydebroer eller drejeskive,
 • med transport af bogier,
 • i tilfælde hvor der ikke kan samles gennemgående bremseledning til trækkraftenheden,
 • med håndsignaler.

1.5.1.4 Personsikkerhed

På grund af indskrænket fritrumsprofil, er det ikke tilladt personer at opholde sig udvendig på materiellet under rangering.
Når der rangeres i værkstedshaller skal rangerlederen sikre sig, at der ikke arbejdes ved sporet.
Roterende gult lys på skydebroerne advarer om kørsel med rullende materiel i sporet.


1.5.2 Anlæg


1.5.2.1 Dværgsignaler

Der er 3 dværgsignaler 26, 28 og 29, som anvendes i forbindelse med betjening af sporskifterne 125 og 129.
Når der på betjeningsstandere er valgt en rute, vil dværgsignalerne skifte til stilling ”Signal annulleret”. Rangerlederen må rangere på denne signalgivning uden yderligere supplerende aftale af rangeringen.


1.5.2.2 Sporskifter

Der er ved visse sporskifter opstillet betjeningsbokse for elektriske sporskifter, se sporplan.
Sporskifterne er ikke sikrede mod utidig omstilling og rangerlederen skal observere, at sporskiftet er fuldt omstillet.
Når sporskiftet er omstillet, er betjeningsboksen spærret for betjening i ca. 30 sek. Hvis der vælges forkert på et stedbetjent elektrisk sporskifte, skal der ventes til omstillingsperioden ophører, før ny betjening kan foretages.
Alle sporskiftesignaler er af mekanisk type.


1.5.2.3 Overkørselsanlæg

Overkørselsanlægget til passagervognværkstedet ved Otto Busses Vej 5A skal altid aktiveres før passage af overkørslen med et rangertræk.
Efter passage skal overkørselsanlægget straks slukkes manuelt.


1.5.2.4 ATC testbalise

ATC-Testbalisen i spor M6 udløser en ATC-driftbremsning og ATC-nødbremsning.
Efter ATC-nødbremsning må nødbremsningen løses, og kørslen umiddelbart genoptages.


1.5.2.5 Øvrige anlæg

Der er følgende anlæg:
 • Udvendig skydebro (grøn skydebro) ved lokomotivværkstedet foran hal 2.
 • Indvendig skydebro (gul skydebro) mellem hal 1 og 2.
 • Skydebro (grøn skydebro) bagved passagervognsværkstedet Otto Busses Vej 5A.
 • Drejeskive ved lokomotivværkstedet.
 • Tankningsanlæg.
 • Sandpåfyldningsanlæg.
 • Vaskeanlæg.

Instruktioner for de enkelte anlæg er anbragt ved betjeningspladsen på hvert enkelt anlæg. Kun medarbejdere, der er uddannet i betjening, må betjene anlæggene.


1.5.3 Rangerarbejdets udførelse

Begyndelse af rangering, samt rangering til/fra området må kun ske efter tilladelse fra materielkoordinatoren på kanal C 24 eller telefon 24 68 37 78/33 53 10 31.
Begyndelse af rangering, samt rangering til/fra passagervognsværkstedet Otto Busses Vej 5A må i værkstedets åbningstid kun ske efter tilladelse fra værkstedets værkmester.
Udenfor passagervognsværkstedets åbningstid er det materielkoordinatoren som er jernbanesikkerhedsmæssig ansvarlig for hele området.
For rangering på drejeskive er der særlige forhold gældende, se punkt. 1.5.3.9.


1.5.3.1 Ankommende lokomotiver og togsæt

Ankommende lokomotiver og togsæt skal standse ved SR-mærke nr. 17.17 ”Endepunkt for rangering for signal”.
Rangerlederen skal melde sig til materielkoordinatoren for indhentning af tilladelse til videre rangering.
Alternativt tlf. nummer er 24 68 37 78/33 53 10 31


1.5.3.2 Lokomotiver under rangering

Lokomotiver skal altid have udkoblet el-varme og udtaget elvarmenøglen på området. Det skal senest ske ved passage af dværgsignalerne 217.1 og 217.2.


1.5.3.3 Rangering med radio CP 1000

Der skal altid rangeres med radio med kontroltone jf. SR § 36.
Hvis et køretøj ikke har aktiv MSR-radio, benyttes et af de særlige sæt CP 1000 radioer med indbyrdes kontroltone.
Rangerledelse i forbindelse med lokomotiver, Köff- og Rowitraktorer må foregå med håndsignaler, hvis brug af radio med kontroltone er udelukket på grund af manglende:
 • CP 1000 radioer
 • radiokanal
 • aktiv MSR-radio på køretøjet.
Trækkraftenheden må da maksimalt medgives 2 køretøjer (vogne eller lokomotiver).


1.5.3.4 Kørsel i og ved værkstedshaller

Lokomotiver må først køres frem når skydebroen er på plads og det gule lys er tændt.
Ved indkørsel med elektriske køretøjer i spor 223–227 skal lokomotivføreren sikre sig at køreledningen i disse spor er nede i driftsklar position.
Det skal inden opstart af lokomotiverne sikres, at:
 • For diesellokomotiver - Udsugningen i sporet er startet (vær opmærksom på tidsforsinkelse efter tryk på startknap).
 • Fremmednetstik er udtaget af lokomotivet.
 • Standeren for enden af perronen blinker grønt – ”lokomotivet må flyttes”.

1.5.3.5 Sikring af køretøjer

Ved skydebroen foran lokomotivværkstedet skal de fastmonterede afløbssko altid være pålagt, når sporet ikke befares.
Hvis der skal arbejdes på materiel, der er hensat udenfor værkstedshallerne, må dette ikke iværksættes før, den der skal udføre arbejdet, har truffet aftale med materielkoordinatoren henholdsvis værkmesteren i passagervognsværkstedet Otto Busses vej 5A.


1.5.3.6 Rangering med bogier og rangering uden gennemgående bremseledning

Der må maksimalt rangeres med 2 bogier ad gangen.
Rangering med lokomotivbogier eller vognbogier skal ske med koblingsstænger mellem trækkraftenhed og bogier samt indbyrdes mellem bogierne.
Ved rangering med lokomotiver og vogne, hvor der ikke er gennemgående bremseledning til trækkraftenheden, må der ud over trækkraftenheden kun rangeres med et køretøj.


1.5.3.7 Rangering i undervognssporet

Efter placering af materiel i undervognssporet (spor 23) sikres køretøjerne jf. SR § 33. Derudover skal rangerlederen aflåse spsk. 131 med låsebolt i dækningsgivende stilling (højre gren).


1.5.3.8 Kørsel mod UF-bænk for el-togsæt og el-lokomotiver

Lokomotivføreren kontakter materielkoordinatoren jf. afsnit 1.5.3.
Hvis lokomotivføreren selv er rangerleder indstiller denne selv sporskifterne til kørsel mod UF-bænken og kører frem til SR-mærke 17.12 ”Stop” foran porten.
Hvis der medgives rangerleder, indstiller denne sporskifterne til kørsel mod UF-bænken. Rangerlederen  tager ophold i forreste førerrum og leder derefter rangeringen frem til SR-mærke 17.12 ”Stop” foran porten.
Herefter sænkes strømaftager(e) (SR-mærke, 17.36 ”Sænk strømaftager” er opsat).
El-køretøjet trækkes videre med kæde.


1.5.3.9 Særlige forhold vedr. drejeskive

Der gælder særlige forhold for betjening af drejeskive, samt for rangering ved og på drejeskive.
Ved rangerbevægelser mellem den grønne skydebro og drejeskiven er der følgende særlige krav til rangerlederen:
Rangerlederen skal være særligtx½ uddannet personale fra maskindepotet på Otto Busses vej.
 • Drejeskiven må kun befares fra spor 302.
 • Øvrige spor med tilslutning til drejeskive vil være spærret med SR standsignal 16.1.2 ”Stop”.

1.5.3.9.1 Betjening af drejeskive

Drejeskiven må kun betjenes af særligt uddannet personale fra maskindepotet på Otto Busses Vej.
Der skal 2 personer til rangering til/fra og på drejeskiven:
 • Rangerleder fra maskindepotet på Otto Busses Vej til betjening af drejeskive
 • Fører af køretøjet (lokomotivfører eller troljefører).
Når drejeskiven ikke anvendes, skal denne parkeres i tilslutning til spor 302.
Instruks 2.1

Supplerende rangerinstruks for Nykøbing Falster

2.1.1 Indledning

På Nykøbing Falster station er ejerskabet til infrastrukturen delt mellem Banedanmark og DSB.
DSB’s infrastruktur består af sporgrupperne:
 • spor 13
 • spor 15-29
 • spor 64 - 68

Denne instruks supplerer SIN-L Instruks 2.2.
I SIN-L Instruks 2.2 er der en skitse, der viser hvilke spor der tilhører hhv. Banedanmark og hhv. DSB.


2.1.2 Generelt2.1.2.1 »Vending« i Gedsersporet

Der må vendes i Gedsersporet, hvis toget består af togsæt med gennemgang mellem de enkelte togsæt.


2.1.2.2 Rangering til vaskehallen i spor 65

Rangerlederen skal sikre sig, at begge porte i vaskehallen er åbne.
Ved indkørsel til vaskehallen er fritrumsprofilet mindre end normalt. For at gøre opmærksomheden på dette, er der umiddelbart foran vaskehallen opstillet skilt:
»Pas på - Mindre profil«.


2.1.2.3 Afbremsning af vogne

Ved henstilling af materiel med skruebremse, skal denne så vidt muligt benyttes på den sydlige vogn.
Hvis materiellet ved henstilling skal afbremses med hemsko, skal der benyttes »dobbelt« hemsko.


2.1.2.4 Personsikkerhed

Det er ikke tilladt at opholde sig udvendigt på køretøjer under rangering.Instruks 10.1

Supplerende regler for rangering på Helgoland

10.1.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
På Helgoland er ejerskabet til infrastrukturen delt mellem Banedanmark og DSB.
DSB’s infrastruktur omfatter vaskehallen i spor 11, samt depotværksted Helgoland beliggende nord for PU G30 i spor 30. Se sporplan instruks 10.1.6.


10.1.1.1 Anvendte forkortelser

Dvk: Depotværksted Helgoland
Dvk syd: Depotværksted Helgoland Syd
Dvk nord: Depotværksted Helgoland Nord
VDL: Vagthavende driftsleder


10.1.1.2 Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for depotværksted Helgoland, beliggende nord for PU G30 i spor 30.
For rangering på DSB’s infrastruktur omfattende vaskehallen i spor 11 henvises til Banedanmark SIN-L.


10.1.2. Rangering på Helgoland generelt


10.1.2.1 Hastighed

Hastigheden må ikke overstige 25 km/t.


10.1.2.2 Personsikkerhed

Det er ikke tilladt at opholde sig udvendig på materiellet under rangering.


10.1.2.3 Rangering til/fra Dvk fra/til hovedspor, togvejsspor og opstillingsspor

For rangering fra/til spor 30 se instruks 10.1.4.2.
For rangering fra/til øvrige spor:
 • VDL underretter stationsbestyreren om rangeringen.
 • Rangerlederen skal indhente tilladelse til rangeringen hos stationsbestyreren herunder indgå aftaler om udførelse, varighed og evt. afslutningsmelding.
 • Ved rangering ud i hovedsporene må rangeringen først påbegyndes når der fra kommandoposten vises brandgult lys med betydningen »Ranger med forsigtighed«10.1.2.4 Særligt lyssignal ved signal til spor 30

På værkstedet er placeret et særligt lyssignal, på broen til højre for PU G30. Signalet kan vise to vandrette faste hvide lys, (svarende til "forbikørsel forbudt") Signalet tænder, når stationsbestyreren har indstillet signal for tog fra Østerport til spor 30.


10.1.2.5 Rangerradio

Ved rangering anvendes MSR-3/CP 1000 rangerradio.


10.1.2.5.1 Radiokanaler

Radiokanal Til brug for
C 22 Lokomotivførerens info arbejdende tog
C 29 Rangerkanale
C 36 Rangerkanale
C 44 Rangerkanale
C 47 Rangerkanale
C 64 Interne samtaler rangerpersonalet
C 85 Værkstedskanal
D 34 Meldingsafgivelser mv. mellem kmp og lokomotivfører
D 46 Meldingsafgivelser mv. mellem kmp og bærbare radioer


10.1.3 Rangering på Dvk generelt

Rangering overalt på Dvk’s område skal ske med særlig forsigtighed især ved passage af forpladser og niveauovergange samt ved værkstedshallerne.


10.1.3.1 Tilladelse til rangering

Tilladelse til rangering på Dvk’s område indhentes hos VDL.
Når der indhentes rangertilladelse skal rangerleder oplyse:
 • tognr. eller togsætnr.
 • fra hvilket spor der køres
 • til hvilket spor der køres.10.1.3.2 Flere samtidige rangerbevægelser

Der må ikke være flere samtidige rangerbevægelser. Dog kan VDL give tilladelse på sporarealet Dvk nord.


10.1.3.3 Togvejseftersyn

Der skal altid foretages direkte togvejseftersyn ved rangering på Dvk for at sikre at rangertogvejen er fri.


10.1.3.4 Brug af tyfon

Brug af tyfon er forbudt med mindre der foreligger en faresituation. Til afgivelse af lydsignaler anvendes i stedet el-hornet.


10.1.3.5 Rangering til og fra værkstedshallerne

Ved rangering til hallerne skal rangertrækket bringes til standsning foran porten til det pågældende spor a.h.t. faren for påkørsel af tværgående færdsel i hallerne.
Rangering på samtlige spor i begge værkstedshaller skal ske med stor forsigtighed indtil hele togsættet (vognen) er inde hhv. ude af hallen.
Rangerlederen skal under kørslen være særlig opmærksom på:
 • personer der færdes i eller ved det spor, der skal befares
 • kabler, luftslanger, værktøj eller andre genstande, placeret i eller i umiddelbar nærhed (ikke profilfri) af sporerne.
Rangertrækket skal med el-hornet afgive lydsignal »Giv agt« ved ind- og udkørsel.


10.1.3.6 Rangering i klargørings- samt servicehal

I sydenden af sporerne 41, 42 og 44 er anbragt bevægelige afløbssko foran portene. Når afløbskoene er lagt på, er der samtidig foran disse opstillet SR-signal 16.1.2. »Stop«.
Indkørsel til sporerne 41 og 42 skal ske med største forsigtighed på grund af løftebukkene.
Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved kørsel i:
 • sporene 41 – 46, hvor tværgående færdsel kan forekomme overalt i hallen
 • sporene 47 og 50, hvor dels tværgående færdsel kan forekomme, dels trafik langs med sporene til og fra kontorer, lager m.v.
Spor 42 kan ikke benyttes til kørsel til Dvk nord på grund af lagervareopmagasinering henover sporet i nordenden.
Spor 43 har ikke samme længde som sporerne 41, 42 og 44 p.g.a. den opstillede vareelevator i nordenden.


10.1.3.6.1 Porte generelt

Når togsæt sammenkobles i hallerne skal portene i begge ender af sporet være åbne.
Portene skal lukkes så snart rangeringen i sporet er afsluttet.
Togsæt må ikke henstilles i portåbningen med mindre VDL har givet tilladelse.


10.1.3.6.2 Porte i spor 41-44

Ved åbning af portene skal rangerlederen være særlig opmærksom på, at personer ikke bevæger sig igennem portåbningen ved ind- eller udkørsel.
Portene er forsynet med fotoceller, der automatisk lukker portene 90 sekunder efter påvirkning.


10.1.3.7 Hensætning af køretøjer

Da rangersporene i nordenden har fald mod Hellerup, skal vogne, der hensættes, afbremses med skruebremse før afkobling.
Hvis afbremsning med hemsko er påkrævet, skal der altid anvendes dobbelt hemsko.


10.1.3.8 Af- og tilkobling af togsæt

Det er kun tilladt at af- og tilkoble togsæt på lige spor. Begge togsæt skal stå lige, før af- eller tilkoblingen udføres.
Der må ikke sammenkobles togsæt i:
 • spor 47-49 i nordenden
 • spor 50 i såvel syd- som nordende
Ved tilkobling skal:
 • klargøringsmedarbejderen i den togdel der skal optages,  kontrollere at frontdøren i tilkoblingsenden er lukket og sikret før tilkobling
 • medarbejderen ved førerbordet i den togdel der skal tilkoble, kontrollere at evt. åbenstående frontdør er lukket og sikret.10.1.4. Særlige forholdsregler ved rangering på Dvk Syd

Dvk Syd dækker sporene:
 • 30-34
 • 41-5010.1.4.1 Omstillingsanlæg

Anlægget er forsynet med omstillingsanlæg. Betjening af omstillingsanlægget er beskrevet i SIN DSB-L Instruks 9.
Se sporplan i instruks 10.1.7.


10.1.4.2 Rangerarbejdets udførelse


10.1.4.2.1 Procedure for ankommende tog

Ankommende tog i spor 30 skal standse ud for SR-mærke 17.12 »Stop« og afvente rangerleder fra Dvk.
Rangerleder fra Dvk indhenter tilladelse hos stationsbestyreren for viderekørsel.
Herefter rangeres frem til betjeningstanderen i spor 30, der markerer indkørslen til omstillingsanlægget i Dvk Syd.
Betjeningsstanderen er forsynet med skiltet »Omstillingsanlæg« og SR-mærke 17.48 »Stop for indstilling af rangerrute«. Derudover er der opsat skiltet »Kontakt VDL«.
Når der er indhentet tilladelse fra VDL og indstillet rute til kørsel på området, kan rangertrækket køre til bestemmelsessporet.


10.1.4.2.2 Afgangsprocedure for klargjorte tog

Rangerlederen afgiver melding til hhv. stationsbestyreren og togets lokomotivfører, når toget er færdigekspederet og dermed klar til afgang.
Stationsbestyreren giver tilladelse til afgang ved at tænde lysafgangssignalet i det spor toget holder i samt sætte PU-G30 på signal »Kør«
Herefter indstiller rangerlederen rute på omstillingsanlægget og toget rangerer frem til PU G 30.


10.1.4.2.3 Rangering i spor 30

Der må ikke uden stationsbestyrerens tilladelse i hvert enkelt tilfælde rangeres eller hensættes vogne eller togsæt i spor 30 mellem SR-mærke 17.12 »Stop« og Pu-signal G 30.


10.1.5 Særlige forholdsregler ved rangering på Dvk Nord

Dvk Nord dækker sporene:
 • 34-39
 • 56-61
10.1.5.1 Omstillingsanlæg

Området er ikke forsynet med omstillingsanlæg.


10.1.5.2 Rangerarbejdets udførelse


10.1.5.2.1 Niveauovergang spor 34

Togsæt eller vogne der hensættes i spor 34 må ikke spærre niveauovergangene.


10.1.5.2.2 Kørsel i spor 34

Kørsel i spor 34 fra spsk. 79 til alle spor i nordenden af værkstedet og omvendt skal ske med stor forsigtighed a.h.t oversigtsforholdene og tværgående færdsel over niveauovergangene (3 stk.).


10.1.6 Sporplan
Instruks 11.3

Supplerende rangerinstruks for Klargøringscenter Kastrup (Kac)

11.3.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
Banedanmark er Infrastrukturforvalter for Aktieselskabet Øresund.
DSB er Infrastrukturforvalter for Klargøringscenter Kastrup.


11.3.1.1 Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Klargøringscenter Kastrup, og omfatter også betjening af omstillingsanlægget.
Ved rangering fra spor 31, 32, 33, 34, 35 og 36 mod Klargøringscenter Kastrup, er grænsen SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«.
Ved rangering fra Klargøringscenter Kastrup mod spor 31, 32, 33, 34, 35 og 36 er grænsen dværgsignalerne nr. 312, 322, 332, 342, 352 og 362.


11.3.1.2 Ankommende tog

Ankommende tog overleveres fra lokomotivfører til rangerleder ved SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal« i spor 31.
Afvigelser herfra aftales mellem stationsbestyreren Kastrup, og holdlederen i klargøringscenter Kastrup.
Kun personale som er instrueret i betjening af omstillingsanlægget i Kastrup må køre forbi SR-mærke 17.17.


11.3.1.3 Afgående tog

Afgående tog overleveres fra rangerleder til lokomotivfører i spor 33.
Afvigelser herfra aftales mellem stationsbestyreren Kastrup, og holdlederen i klargøringscenter Kastrup.


11.3.2 Rangering generelt

Rangertrækket skal med el-hornet afgive lydsignal »Giv agt« ved rangering til/fra klargørings- og reparationshallen.
Al rangering skal foregå med lukkede indstigningsdøre.
I klargørings- og reparationshal, må der ikke rangeres med Eltogsæt uden forudgående tilladelse fra holdlederen i klargøringscenteret.
El-varme på lokomotivtrukne tog må ikke være indkoblet.
Røggasudsugning skal afmonteres inden rangering med elektriske togsæt påbegyndes.


11.3.2.1 Hastighed

Rangerhastigheden er maks. 25 km/t.
Rangerhastigheden i klargørings- og reparationshallen er maks. 5 km/t.
Hastigheden ved passage af anlægget til fotografering af bremseklodser i spor 32 (se billede herunder), er maks. 15 km/t.
Hastigheden i sporene 49 - 54 ("Sibirien") er maks. 10 Km/t
Hastigheder ved rangering i vaskehal, se afsnit 11.3.10
11.3.2.2 Rangering i spor 43 og 44

Ved rangering i spor 43 og 44 skal førere af cateringsvogne og andre køretøjer advares med el-hornet ved at afgive lydsignal »Giv agt«.
Rangerlederen må ikke påbegynde eller fortsætte rangeringen, hvis ikke cateringsvogne og andre køretøjer holder stille inden for de gule afmærkninger.


11.3.2.3 Spor uden køreledninger

I klargøringscenter Kastrup er det alene SR-mærke nr. 17.29 »Stop for el-tog« og SR-mærke nr. 17.31 »Stop for el-tog« som informerer om spor uden køreledning.


11.3.3 Personsikkerhed

Det er ikke tilladt at opholde sig udvendig på materiellet under rangering.


11.3.4 Omstillinganlæg

Området er udstyret med omstillingsanlæg.


11.3.4.1 Sporskiftesignaler

Der er ved alle sporskifter placeret et sporskiftesignal, som indikerer det enkelte sporskiftes stilling.
Alle sporskiftesignaler i Klargøringscenter Kastrup har brandgul farve.


11.3.5 Portanlæg

Klargørings- og reparationshallens porte betjenes fra et betjeningssted og der er et portsignal på hver side af portene.
Portsignalet kan vise følgende:
 • Fast rødt lys: Porten er lukket og sikret.
 • Fast grønt lys: Porten er åben og sikret.
 • Blinkende rødt lys: Porten er i bevægelse og ikke sikret

11.3.6 Rangerradio

Til kontakt med stationsbestyreren anvendes MSR-3 radio.
Til kontakt mellem rangerlederne anvendes: - Motorola GP 340.
- Icom IC-F 25.
Til rangering med kontroltone anvendes Storno CP1000-II.
På den vagthavende driftsleders kontor, er der et fast anlæg til kommunikation med bærbar radio på kanal 1.


11.3.6.1 Radiokanaler

Kanal på bærbar Kanal på MSR3 Anvendelse
1 - Kontakt mellem rangerlederne
2 C 78 Logistik og Disponering (Catering)
3 C82 Disponibel
4 C 19 Rangering med kontroltone
- C 44 Kontakt til stationsbestyreren MSR-3
- C 33 Kontakt til stationsbestyreren CP-1000
- C 79 Kontakt til RFC Kobenhavn H


11.3.7 Rangering med ER togsæt

Inden rangering i vaskehallen og rangering i strømløst område, skal det kontrolleres at samtlige strømaftagere på ER togsæt er sænket og spærret via driftomskifter (DOS) i skab 12 på hvert enkelt togsæt.
(Fejl 402: »Strømaftager, DOS i pos spærret, S12 i FR1).


11.3.8 Hensætning af køretøjer

MF-togsæt skal henstilles ved mærket »IC3 Stop«.
MG-togsæt skal henstilles ved mærket »IC4 Stop«.
Togsæt skal henstilles i »Henstille vinter«.
Hvor det er muligt skal tilkobles fremmedluft.


11.3.9 Dørlukning på togsæt

Dørlukningsproceduren skal foregå således:
 • Kald ud i toget via højttalersystemet »dørene lukkes«.
 • Kontrollér visuelt gennem førerrummets sidevindue i cateringssiden, at der ikke foregår arbejde ved toget.
 • Når der ikke foregår arbejde ved toget, lukkes de udvendige døre via sidepanelet.

11.3.10 Togvask

Vaskeanlægget er placeret i spor 31.
Indkørsel til vaskeanlægget fra det sikrede område sker forbi dværgsignal nr. 311.
Umiddelbart foran vaskehallen er der opstillet:
 • SR-mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«.
 • SR-mærke nr. 17.39 »Skift radiokanal«.
 • Betjeningspanel for vaskeanlæg.
Toget fremføres til betjeningspanelet for vaskeanlæget. Når vasketype er valgt, vil porten åbne og portsignalet vil lyse grønt. Herefter må toget fremføres i driftart »vask« svarende til 1,2 km/t.
Hvis »gennemkørsel« vælges, må toget fremføres med 1,2 km/t til udkørselsporten er åben.
Når udkørselsporten er åben, må toget fremføres med 5 km/t.
Når hele toget har passeret udkørselsporten, må toget fremføres med 25 km/t.


11.3.11 Omstillingsanlæg generelt

Området er opdelt i 7 sporskiftegrupper. Sporskiftegrupperne kan bestå af et eller flere sporskifter.
Sporskifterne er »Sikret mod utidig omstilling« (SMUTO), når der er valgt en rute.
Ved indgangen til hvert sporskiftegruppe er der placeret et betjeningspanel for hele sporskiftegruppen, med SR-mærke nr. 17.48 »Stands for indstilling af rangerrute«.


11.3.11.1 Betjening

Omstillingsanlæg må kun betjenes af personale, der er instrueret i betjeningen.11.3.11.2 Omstillingsanlæggets udstyr

 • Betjeningsstandere med betjeningspaneler, hvorfra rangerruter kan indstilles og kontrol af rangerruter kan foretages.
 • Sporskiftesignaler, der viser sporskiftets stilling og status og hvorfra sporskiftet kan sættes til stedbetjening og omstilles.
 • Diverse SR-mærker og andre mærker.

11.3.11.2.1 Beskiltning

På alle standere med betjeningspaneler er opsat SR-mærke nr. 17.48 »Stands for indstilling af rangerrute«.
Der skal altid standses ved mærket.


11.3.11.3 Betjeningspanel - normalstilling

Inden omstillingsanlægget betjenes, skal det kontrolleres om omstillingsanlægget er klar til betjening.
Omstillingsanlægget er klar til betjening, når alle lamper i betjeningspanelet er slukket. Der kan da indstilles en rangerrute.
Hvis anlægget ikke er klar, vil anlægget være optaget eller fejlramt.


11.3.11.3.1 Betjeningspanel - Lampen »Optaget/Fejl«

Hvis der er fast rødt lys i lampen »Optaget/Fejl« er omstillingsanlægget indstillet til en rangerrute fra en af de øvrige rangerstandere.
Hvis der er blinkende rødt lys i lampen »Optaget/Fejl« er omstillingsanlægget fejlramt, og det ikke tilladt at indstille en rangerrute.
Holdlederen i klargøringscenteret  skal straks underrettes om fejl og standernummer.
Der må ikke køres i rangerområdet før omstillingsanlægget er efterset af holdlederen.
Hvis der fra den pågældende rangerstander allerede er indstillet en rangerrute i det pågældende rangerområde, er der fast gult lys i en af rutevalgslamperne og fast hvidt lys i lampetryktasten »Accepter«.
Hvis der ikke befinder sig rangertræk på området, skal rangerruten annulleres. Derefter kan der vælges en ny rangerrute.
OBS: Rangerruten kan kun annulleres fra den betjeningsstander, den er indstillet fra (fast gult lys i rutevalgsknappen og fast hvidt lys i lampetryktasten »Accepter«).


11.3.11.3.3 Betjeningspanel - Rangerruten klar

Rangerruten er klar og rangeringen kan påbegyndes, når:
 • Lampen »Optaget/Fejl« ikke lyser rødt.
 • Der er fast gult lys i rutevalgsknappen for det pågældende spornummer.
 • Der er fast hvidt lys i lampetryktasten »Accepter«.
 • Sporskiftesignalerne viser fast gult lys, og står i den korrekte stilling for den påtænkte kørsel.

11.3.11.3.4 Betjeningspanel - Opløsning af rangerrute

Rangerruten opløses automatisk, når rangertrækket har gennemkørt rangerruten og hermed afsluttet rangeringen.
Hvis der stadig er rødt lys i lampen »Optaget/Fejl« når rangeringen er afsluttet, kontaktes holdlederen i klargøringscenteret.


11.3.11.3.5 Betjeningspanel - Annullering af rangerrute

Hvis en indstillet rangerrute ikke skal anvendes, kan rangerruten annulleres, hvis der er fast gult lys i rutevalgsknappen og fast hvidt lys i lampetryktasten »Accepter«.
Annulleringen sker ved at trykke på knappen »Annuller«.
Annulleringen kan kun ske fra det betjeningspanel, hvorfra rangerruten er indstillet, og kun hvis sporet er frit.
Annulleringen er sket når betjeningspanelet viser normalstilling – alle lamper er slukket.


11.3.11.3.6 Betjeningspanel - Valg af rangerrute, uden at rangerruten bliver indstillet.

Hvis det ikke er muligt at vælge en rangerrute til det pågældende spornummer, kontaktes holdlederen i klargøringscenteret.


11.3.11.4 Forholdsordre hvis der køres forbi betjeningspanelet uden indstilling af rangerrute.

Hvis der køres forbi SR-mærke nr. 17.48 »Stands for indstilling af rangerrute«, uden at der er indstillet en rangerrute, vil samtlige sporskiftesignaler vise »sporskifter ude af kontrol« (blinkende lamper).
Alle tog i området skal standse og holdlederen i klargøringscenteret skal kontaktes.
Alle fejl og forbikørsler bliver logget.


11.3.11.5 Sporskiftesignaler

Sporskiftesignalerne i forbindelse med omstillingsanlægget har følgende visninger med tilhørende betydning:
 

SPORSKIFTESIGNALER

Visning Betydning
Blink Sporskiftet er under omstilling. Sporskifter er uden kontrol. Et rangertræk er kørt ind i området uden valg af rute (alle i området blinker).
Alle rangertræk i området skal stoppe
Fast lys Sporskiftet er fastlagt i en rangerrute, og har kontrol i den viste stilling Sporskiftet er i normalstilling
11.3.11.6 Uregelmæssigheder

Holdlederen i klargøringscenteret kan tillade kørsel i et rangerområde, hvor indstilling af rangerruter ikke er muligt.
Sporskifter skal have pålagt låsebolte, før de må befares.Instruks 23.1

Supplerende regler for rangering i Århus på DSB’s sporarealer

23.1.1 Generelt

Rangering foregår efter Banedanmarks og DSB’s gældende regler og bestemmelser, herunder SR, SIN, SIN DSB, ODI, m.m.
Ejerskabet til infrastrukturen er delt mellem Banedanmark og DSB. Afgrænsningen mellem SIN DSB og Banedanmarks regelværker fremgår af nedenstående tegning.


23.1.1.1 Gyldighedsområde

Denne instruks gælder DSB’s sporarealer på Århus station, bl.a. »havnebanen«, områderne omkring MR-værkstedet og IC3/IC4- værkstedet samt området ved Østre Mølleeng (ØM).
Endvidere beskriver instruksen forhold omkring opkald til DSB’s ansvarshavende for P-risten, gældende på Banedanmarks sporareal i 400-sporgruppen (rangerbanegården), når der skal rangeres mellem spor 401, 402, og 403 og vendespor 900.


DSB’s og Banedanmarks Sporarealer i Aarhus

23.1.2 Sporskifter, forhold

I området er der følgende typer sporskifter:
 • Manuelt betjente.
 • Omstillingsanlæg.

23.1.2.1 Omstillingsanlæg

Omstillingsanlæggene er inddelt i zoner, som fremgår af oversigtstegningen.23.1.3 Rangering, hastighed

Rangerhastigheden er maks. 25 km/t. Der kan lokalt være angivet lavere hastigheder.
Ved kørsel i værksteder og forsyningsanlæg er hastigheden maks. 5 km/t.


23.1.3.1 Rangering fra spor 600 og 700 mod vendespor 900

I spor 600 og spor 700 skal rangertrækket standse før mærke SR- mærke nr. 17.17 »Endepunkt for rangering for signal«.
Rangerlederen skal kontakte ansvarshavende for P-risten på radiokanal C46 eller på telefon 33 53 16 70 for aftale af rangeringen.


23.1.3.2 Rangering fra området ved IC3/ IC4 værkstedet mod vendespor 900

Inden rangering påbegyndes fra spor 0-21 og 802-803 ved IC3/IC4 værkstedet mod vendespor 900, skal rangerlederen kontakte vagthavende for driftsværksted vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen.
Ved rangeringen skal spor 803 fortrinsvis anvendes.

Ved rangering ud af zone 5 mod vendespor 900 kontaktes ansvarshavende for P - rist på radiokanal C46 eller på telefon 33 53 16 70 for aftale af rangeringen

23.1.3.3 Rangering fra spor 600 mod IC3/ IC4 værkstedet

Inden rangering påbegyndes fra spor 802/803 mod IC3/IC4 værkstedet eller mod 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen.
Ved rangeringen skal spor 802 fortrinsvis anvendes.


23.1.3.4 Rangering mellem P-rist i 400-sporgruppen og vendespor 900

Inden rangering påbegyndes mellem spor 401-403 og vendespor 900 (begge retninger), skal rangerlederen kontakte ansvarshavende for P-risten på radiokanal C46 eller på telefon 33 53 16 70 for aftale af rangeringen.


23.1.3.5 Rangering fra spor 402 P-rist mod 300-sporgruppen

Inden rangering påbegyndes fra spor 402 mod 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen.


23.1.3.6 Rangering fra spor 404 og 407 mod området ved 300-sporgruppen

Inden rangering påbegyndes fra spor 404 mod 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte:
 • Stationsbestyreren for aftale af rangeringen.
 • Vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen.
Inden dværgsignal D471 i spor 407 passeres i østlig retning mod området ved 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte:
 • Stationsbestyreren for aftale af rangeringen.
 • Vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen.

23.1.3.7 Rangering fra området ved 300-sporgruppen mod spor 404 og 407

Inden rangeringen påbegyndes kontaktes Vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67 for aftale af rangeringen

Inden dværgsignal D442 i spor 404 passeres i vestlig retning fra området ved 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte stationsbestyreren for aftale af rangeringen.

Inden dværgsignal D472 i spor 407 passeres i vestlig retning fra området ved 300-sporgruppen, skal rangerlederen kontakte stationsbestyreren for aftale af rangeringen.


23.1.3.8 Rangering fra området ved »Den gamle havnebane« på Mølleengen mod vendespor 900

Inden rangering påbegyndes fra »Den gamle havnebane« på Østre Mølleeng mod vendespor 900, skal rangerlederen kontakte stationsbestyreren for aftale af rangeringen, derefter kontaktes ansvarshavende for P - risten på radiokanal C46 eller på telefon 33 53 16 70.


23.1.4 Rangering, værksteder

23.1.4.1 Rangering ind/ud af IC3/IC4 værkstedet

Inden rangering påbegyndes ind eller ud af IC3/IC4 værkstedet, skal rangerlederen kontakte vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67.

Betjening af afsporingshæmsko og port skal ske efter anvisning fra vagthavende for Driftsværksted Vest på radiokanal C41 eller på telefon 24 68 31 67.

Vagthavende for Driftsværksted Vest er ansvarlig for at sporet i værkstedet er sikkerhedsmæssigt farbart.

Rangering i IC3/IC4 værkstedet skal ske med stor forsigtighed, indtil hele togsættet er inde hhv. ude af værkstedshallen.

Rangertrækket skal med el-hornet afgive lydsignal »Giv agt« ved rangering til/fra hallerne. Al kørsel skal foregå med lukkede indstigningsdøre

Kontrol af afsporingshæmsko:
Spor 1 - 15:
 • Grønt lys: afsporingshæmskoen er fri.
 • Rødt lys: afsporingshæmskoen er på sporet.
Spor 17 - 21:
 • Afsporingshæmskoen kontrolleres visuelt.

23.1.4.2 Rangering ind/ud af MR-værkstedet

Fra øst (spsk. K4)

Inden rangering ind i MR værkstedet påbegyndes, skal rangerlederen ved betjeningsstanderen for omstillingsanlægget øst for spsk. K4:
 • På betjeningspanelet for portåbning til MR-værkstedet åbne porten.
 • Når signalanlægget på MR-værkstedet viser fast grønt lys, betjene omstillingsanlægget og vælge rangerrute ind i MR-værkstedet.
Hvis der køres forbi betjeningsstanderen for omstillingsanlægget uden der er valgt rangerrute, vil porten til MR-værkstedet automatisk åbne, og signalanlægget på MR- værkstedet vil vise blinkende rødt lys. Videre forholdsregler fremgår af SIN DSB-G instruks 9.

Fra vest (spsk. K8)
Inden rangering ind i MR-værkstedet påbegyndes, skal rangerlederen på betjeningspanelet for portåbning på MR-værkstedet åbne porten, og køre ind i MR-værkstedet når porten er åben og sikret.

Udkørsel fra MR-værksted mod øst eller vest
Inden rangering ud fra MR-værkstedet påbegyndes, skal rangerlederen:
 • Åbne porten på betjeningspanelet for portåbning indvendig på væggen ved porten. Der må først køres ud fra MR-værkstedet når porten er helt åben og sikret.
 • Når hele togsættet er ude af MR-værkstedet skal porten lukkes.

23.1.5 Overkørsel 1 Bomanlæg ved spor 700

I spor 700 mellem spsk. 710 og K4 er der etableret kørevej. Kørevejen krydser desuden andre spor, se sporplanen.
Kørevejen er sikret med bomme i hver ende, og er benævnt Ovk 1, Ar rgb.
Normalstillingen for bommene er at disse er nede, og dermed sikrer sporområdet mod vejtrafik.
Når vejtrafik skal anvende kørevejen, skal bomanlægget anvendes af instrueret personale, som sikrer, at bomanlægget efter passage bliver bragt tilbage til normalstilling.
Hvis bomanlægget IKKE er i normalstilling, vil det ikke være muligt at vælge en rangerrute på de tilhørende omstillingsanlæg.